ਦੀਦ ਮਾਰੇ ਮੈ ਅੱਡੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੀਦ ਮਾਰੇ ਮੈ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਖੜਨਾ, ਨੀ ਨਖਰੇ ਤੂ 100 100 ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ__

ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਹ ਘੁਮਾ ਲੇਂਦੀ ਏ, ਕਦੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬਿਹ ਕੇ ਬਾਏ -2
ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ__
 
Top