ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਜੱਫਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਜੱਫਾ ਮਾੜਾ ਅੰਨੇ ਦਾ__

ਜੱਟ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲੋਕੋ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ__
 
Top