ਜਦੋ ਪਈਏ ਰਾਹ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦੋ ਪਈਏ ਰਾਹ, ਫੇਰ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਦੀ ਆ__

ਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਘਰ, ਫੇਰ ਤਾ ਜਿੰਦਗੀ ਜਾਪੇ ਇਕ ਡਰ__
 
Top