ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋ

KARAN

Prime VIP
ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਠੋਕਰ
ਮਾਰੇ ਕੋਈ,
ਫੇਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ
ਕਰਦਾ,
ਜਦੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ
ਜਾਦਾਂ ,
ਫੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਡੇਗਣ ਨੂੰ
ਦਿਲ ਕਰਦਾ..
 
Top