ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਸਦੀ ਖੁਸਬੂ ਲਾਜਵਾਬ__

ਜਿਥੇ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਵਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ__♥
 
Top