ਯਾਰ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਚੋਟੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਯਾਰ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਚੋਟੀ ਦਾ, ਹੱਥ ਜਣੀ ਖਣੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ__

ਫੋਕੀ ਟੋਹਰ ਮਾਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ__
 
Top