ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ
ਰੱਖਣਾ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਆਰਂਭ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਬੂ
ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਅਂਤਿਮ ਹੱਦ ਹੈ...
 
Top