ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ....

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ...........
ਕੀ ਹੱਦ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ਦੀ
ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ............
ਮੁੱਹਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ
ਤੇ ਜੋ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ............
ਉਹ ਮੁੱਹਬਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ..

writer : unkown
 
Last edited by a moderator:
Top