ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,.

ਜਦੋ ਦਿਲ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਜਜਬਾਤਾ ਨੂੰ ਮਜਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ..
 
Top