ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੰਗੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ___
"

ਮੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿਓੰਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ___
Agree____??
 
Top