ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਕੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਕੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀ ਏ ਮੈਨੂੰ__

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ_
 
Top