ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਏ ਆਦਤ ਮੇਰੀ

KARAN

Prime VIP
ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਏ ਆਦਤ ਮੇਰੀ ..
ਰੋਣਾ ਓਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ.... ਤੇ ਉਲਝਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ
 
Top