ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾਵਾਂ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਲਿਆਉਣਾ__

ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਹੈ ਜੱਟ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ__♥
 
Top