ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਲਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘੈਂਟ Dil ਆ__

ਜੇ ਤੇਰੀ Dashing Look ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਿਰਾ Kill ਆ__
 
Top