ਮੰਨਣੀ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੰਨਣੀ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ__

ਜੇ ਲਾਈ ਆ ਯਾਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ__
 
Top