ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
•--ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ
ਧੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ
ਰੀਤਾਂ ਸਮਝੇ
ਥੋੜੀ ਸਿਆਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ--•♥
♥•--ਪਰ ਖੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮਸ਼ਟੰਡੇ ਜਦ
ਇੱਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ
ਬੱਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਧੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ
ਆ--•
 
Top