ਉੰਝ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉੰਝ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਆ__

ਜਦ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੀਂ__
 
Top