ਜਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਯਾਦ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ__

ਜੇ ਭੁਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੀਂ ਰੱਬਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ__
 

Similar threads

Top