ਗੱਲ-ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫਿਰੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗੱਲ-ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫਿਰੇ ਆਕੜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ
ਜਮਾਂ ਜੱਚਦੀ ਨਾ__

Lakme ਦੀ ਕਰਦੀ ਕਰੀਮਾਂ ਨਿੱਤ Use, ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਨਣੇ ਨੀ ਹੁਣ ਭੋਰਾ ਫੱਬਦੀ ਨਾ__
 
Top