ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰਾ ਦੇਸੀ ਪੇਂਡੂ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰਾ ਦੇਸੀ ਪੇਂਡੂ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ Rich Family ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਏ Belong ਨੀ__

ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਣਗੇ ਸਾਡ ੇ'ਫੇਰੇ' ਜਾ ਸੁਣੁਗਾ ਮੈਂ Sad Song ਨੀ
 
Top