ਨੀ ਮੁੱਦਤ ਮਗਰੋਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਮੁੱਦਤ ਮਗਰੋਂ ਟੱਕਰੀ ਏ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੇ ਸੁਣਾ__

ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਖੁਦਾ__:)
 
Top