ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੀ ਰਹਿਣਾ__

ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਲਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀ ਰਹਿਣਾ__
 
Top