ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ

attstar

Member
ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਅਾਂ ਤੇ ਅਾੳੁਦਾ ਏ
ਚੰਗਾ ਹਸਾੳੁਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਰਵਾੳੁਦਾ ਏ
ਤੇਰਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋੳੁ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੀ
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰ ਨਾਲ ਨੀ
 
Top