ਨੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਦ ਗੇੜੀ ਮਾਰੀ ਦੀ__

ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਦੀ__;)
 
Top