ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂ ਕਦੇ ਅੱਖ ਨਾ ਮਿਲਾਵੇਂ, ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਕੀ ਅੱਤ ਵੈਰਨੇ__

Bach ਕੇ ਰਹੀਂ ਨੀ ਤੂੰ ਰਹੀਂ Bach ਕੇ, ਨੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਵੈਰਨੇ__
 
Top