ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ 3000 ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਲਿਆਉਣੇ___
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ 5000 ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਲਿਆਉਣੇ___
ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੋ ਪਟਾਕਾ ਲਿਆਉਣਾ ___
ਓਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਜਾਉਣਾ___
 
Top