ਲੋਕ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲੋਕ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਦੇ ਨੇ__

ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ__:p
 
Top