ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਜੱਕੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ__

ਹੱਥ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀਰ ਦਲੇਰਾਂ ਤੇ__;)
 
Top