ਕਿੱਤੇ ਹੋਗੀ ਅਨਹੋਣੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿੱਤੇ ਹੋਗੀ ਅਨਹੋਣੀ ਫੇਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਏਂਗੀ__

ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੋਹੁੰ ਿਕਸ ਦੀ ਖਾਏਂਗੀ__:/
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
J 2 Liners 0
J 2 Liners 3
Top