ਤੇਰੀ ਹੋਗੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੀ ਹੋਗੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕੁੜੇ ਹੁਣ ਫਿਰਦੀ ਏ ਮੂੰਹ ਫੇਰੀ ਨੀ__

ਨਾ ਮਾਣ ਹੁਸਨ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੇਰੀ ਨੀ__:/
 
Top