ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ

KARAN

Prime VIP
ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ
ਨਾਂ
ਓਹ ਤਾਂ ਨਜਰਾਂ ਫੇਰ ਗਏ ਮੋਹ
ਸਾਡਾ ਘਟਿਆ ਨਾ
 
Top