ਦੇਂਦਾ ਨਈਓ ਭਾਅ ਤੈਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੇਂਦਾ ਨਈਓ ਭਾਅ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ, ਤਾਹੀਓ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰੜਕੇ__

ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਕੁੜੀੲੇ, ਏਨੀ ਨਾਗਣੀ ਜੱਟਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖਾਂਦਾ ਤੜਕੇ__;)
 
Top