ਅਸੀ ਬਂਦੇ ਆ ਨਵਾਬੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਸੀ ਬਂਦੇ ਆ ਨਵਾਬੀ, ਜੀਵੇਂ ਫੁਲ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬੀ__

ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਗ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕੋ ਨਈ ਬਹਿਣਾ__;)
 

Similar threads

Top