ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ...

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ...
ਸੰਗ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕੋ ਨਈ ਬਹਿਣਾ...।।
ਜਦੋ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ...
ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਸਾ਼ਮਾ ਤੱਕ ਲਹਿਣਾ...।।
ਹੁੰਦੀ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਗੈਰਤ ਹਮੇਸਾਂ਼ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ...
ਬਾਹਰ ਛੇੜੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੇਰੀਆ ਵੀ ਭੈਣਾ...।।
ਵਾਗੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਕ ਹੱਸ ਕੇ ਹੰਢਾ ਲਈ...
ਸਾਹ ਫਿਰ ਲਵੀਂ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ" ਕਹਿਣਾ..
 

chanam

New member
ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ...
ਸੰਗ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕੋ ਨਈ ਬਹਿਣਾ...।।
ਜਦੋ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ...
ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਸਾ਼ਮਾ ਤੱਕ ਲਹਿਣਾ...।।
ਹੁੰਦੀ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਗੈਰਤ ਹਮੇਸਾਂ਼ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ...
ਬਾਹਰ ਛੇੜੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੇਰੀਆ ਵੀ ਭੈਣਾ...।।
ਵਾਗੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਕ ਹੱਸ ਕੇ ਹੰਢਾ ਲਈ...
ਸਾਹ ਫਿਰ ਲਵੀਂ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ" ਕਹਿਣਾ..
bht vadiya ji .
 
Top