ਸਬਰ ਸੁਕਰ ਨਾਲ ਖਾਲੋ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਬਰ ਸੁਕਰ ਨਾਲ ਖਾਲੋ ਜਿਹਰੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇ__

ਕੋਈ ਫਰਕ ਨੀ ਪੇਂਦਾ ਰੋਟੀ ਤੱਤੀ ਠੰਡੀ ਦਾ__:)
 
Top