ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ...ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾ&#

ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ...ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ...

ਸਮਾਂ ਨੀ ਬਦਲਦਾ ਦੋਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ...ਬੱਸ ਦੋਸਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ........


 
Re: ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ...ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜ&#262

hmm.... nice...
 

#Jatt On Hunt

47
Staff member
Re: ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ...ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜ&#262

gud......
 
Top