ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨੀ ਪੈਂਦਾ,

ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਪਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜ਼ਜਬਾਤ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ,


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top