ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਦੇ ਇਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਏ__

ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਯਾਰਾ ਕੋਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਏ__:/Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top