ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਏ

ਕਿਊਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਗੇ ਮਥੇ ਟੇਕੋ ਜਦ ਘਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾ ਏ...


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top