ਨਾ ਕਰ ਯਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੰਨਾ

VIP_FAKEER

ਅਣਖੀਲਾ ਪ
ਨਾ ਕਰ ਯਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੰਨਾ
ਇਥੇ ਤਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,?
.......ਇਸਦੀ ਤਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ,
 
Top