ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੌਸਮ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਏ__,
ਉਮਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਰ ਸ਼ੌਕ ਮਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ__,

Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top