ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ__

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ__:/


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top