ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਚਾਹਿਆ___
.
.
.
ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇ ਮੇਰੀ ਏਨੀ ਪਰਵਾਹਤੈਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ___ !!!


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top