ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ__

ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ__♥


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top