ਗਾਲਾਂ ਕਢਣ ਨੂੰ ਤਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗਾਲਾਂ ਕਢਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਢ ਦੇਈਏ ਪਰ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ__

ਏਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ Chak ਲੈ ਆਈਏ ਬੱਸ ਤੇਰੇ ਸਾਂਡ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ__:Dwriter : unkown
 
Last edited by a moderator:
Top