ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਕਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ,,
ਪੱਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ
ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਈ ,,
ਮੈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੱਗ ਲਈ
ਮਾਜਾਕ ਬਣ ਕੇ ,,
ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਡਾ ਲਿਆ
ਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਈ ,
 
Top