ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵ&#2

ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੰਡਾਵੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਹਾਵੇ ਕੌਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਾਵੇ ਕੌਣ???

 
Re: ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੱਜਣਾ &#2613

nice...
 

#Jatt On Hunt

47
Staff member
Top Poster Of Month
Re: ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੱਜਣਾ &#2613

nyccc........
 
Top