* ਹਕੀਕਤ *

#Jatt On Hunt

47
Staff member
*"ਮਰਦਾ"**" ਨਹੀਂ"**" ਕੋਈ"**" ਕਿਸੇ"**"ਤੋਂ"**" ਬਿਨਾ"**".. "**"ਇਹ"**"ਹਕੀਕਤ"**" ਹੈ"**" ਜ਼ਿੰਦਗੀ"**" ਦੀ"**"
..
"**"ਪਰ"**"ਸਿਰਫ"**"ਸਾਹ"**" ਲੈਣ"**"ਨੂੰ"**" ਤਾਂ"**"ਜਿਊਣਾ"**"ਨਹੀਂ"**"ਕਹਿੰਦੇ"**"."**"
 
Top