ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਮੈ ਮਰਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਮੈ ਮਰਦਾ ਨਹੀ ਉਸ ਬਿਨਾ__

ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦੇ__:/


writer : Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top