ਮਨਿਆ ਕੇ ਮਰਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਨਿਆ ਕੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋ ਬਿਨਾ__

ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਾਂਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ_
 
Top